مزایده و مناقصه
مزایده
مناقصه
سرمایه گذاری
وضعیت مزایده:
نوع مزایده:
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1397/09/21
موضوع: بهره برداری از سالن بدنسازی بانوان بانضمام کلیه متعلقات آن واقع در مجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران - مجموعه ورزشی انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1397/10/15
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1397/09/24 الی 1397/10/01
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1397/09/03
موضوع: بهره برداري از فروشگاه برندهاي معتبر كامپيوتري واقع در مجموعه ورزشي انقلاب/نوبت2
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران - مجموعه ورزشی انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1397/09/24
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1397/09/06 الی 1397/09/13
مزایده - جاری
تاریخ ثبت: 1397/09/03
موضوع: بهره برداري از استخر چهارفصل بانوان بانضمام ساير متعلقات آن درمجموعه ورزشی انقلاب
محل اجرا: استان تهران- شهرستان تهران - مجموعه ورزشی انقلاب
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1397/09/24
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1397/09/06 الی 1397/09/13
گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد