مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
تعرفه عضویت سال 1396
مبلغ قابل پرداخت (ریال)شرحردیف
خرید000 500 7عضویت افراد عادی همراه با پارکینگ سالیانه1
خرید000 500 7تمدید عضویت افراد عادی همراه با پارکینگ سالیانه 2
خرید000 600 4عضویت جدید3
خرید000 600 4تمدید عضویت افراد عادی 4
000 680 3دانش آموزان - دانشجویان 5
000 220 3بازنشستگان دولت - طرح تکریم بالای 65 سال6
000 150صدور کارت عضویت7
000 840 1خانواده درجه یک معظم شهدا ، جانبازان ، آزادگان ، ایثارگران
(با معرفی نامه رسمی بنیاد شهید)
8
000 800 21گلف افراد ايراني بدون خريد بليط9
خرید000 440بلیط گلف افراد ایرانی ( اعضاء )10
خرید 000 47خرید بلیط پارکینگ 11
000 700 7افراد خارجی12
000 000 52گلف افراد خارجی بدون خرید بلیط13
خرید000 140بلیط یکبار ورود مهمان ، افراد ایرانی14
000 210بلیط یکبار ورود مهمان ، اعضای خارجی15
000 400المثنی16
گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد