به دعوت مهندس کریمی صورت گرفت
وزیر ورزش و جوانان در دفتر مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، دکتر سلطانی فر وزیر ورزش وجوانان صبح پنجشنبه 17 اسفندماه به دعوت مهندس کریمی مدیرعامل ورییس هیئت مدیره شرکت توسعه در دفتر وی حضور یافته و به بررسی آخرین وضعیت پروژه های عمرانی کشور پرداختند.

در این جلسه که خانم فرامرزیان معاون توسعه منابع انسانی وزارت ورزش وجوانان ونایب رییس هیئت مدیره شرکت توسعه، ذورقی سرپرست دفترفنی و خانم ملا رمضانی نیز مقام عالی وزارت را همراهی میکردند، درخصوص آخرین وضعیت پروژه های ورزشی ، اعتبارات موردنیازبرای تکمیل این پروژه ها و بودجه عمرانی ورزش درسال۹۷ بحث وگفتگو شد.

گفتنی است آقایان جعفری معاون پشتیبانی، عباسی معاون فنی ومهندسی، رحیمی ذیحساب عمرانی و انصاری ازکارشناسان بودجه شرکت نیز دراین نشست حاضر بودند.
گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد